Českolipští zastupitelé schválili dotační programy na rok 2020

Verze pro tisk |

Celkem devět dotačních programů pro letošní rok schválili českolipští zastupitelé na svém zasedání ve středu 29. ledna. V rámci nich město rozdělí celkem 27,4 milionů korun. Žadatelé budou moci podávat žádosti v termínu od 9. do 23. března 2020.

Příspěvky by měli zastupitelé schvalovat na svém zasedání 29. dubna, peníze by tak úspěšným žadatelům měly přijít na účet v průběhu května letošního roku, tedy o měsíc dříve než v roce 2019. Pokud se lidé „nevejdou“ se svými žádostmi do žádného z dotačních programů, mohou žádat o peníze z Fondu rady města, kde bude letos po převodu nedočerpaných prostředků z loňského roku připraveno 1,56 milionu korun, z Fondu zastupitelstva města, kde bude k dispozici 3,24 mil. Kč a z Fondu na podporu investic a drobného podnikání, kde jsou připravené 2 miliony korun. 

Většina dotačních programů byla schválena ve stejné formě, jako v loňském roce. Většími změnami prošel akorát dotační program v oblasti kultury, menší změny jsou pak v programech v oblasti památkové péče, v oblasti sportu nebo na podporu zdravotních služeb. Všechny schválené programy budou zveřejněny na úřední desce a na webu města v sekci „Dotační programy“. 

„U některých dotačních programů jsme měnili částku, která je pro daný dotační program určena. Někde je částka vyšší, někde nižší, jinde jsme mírně upravili pravidla. Veškeré změny jsme provedli na základě zkušeností z loňského roku i na základě podnětů od příjemců dotací. Jsem ráda, že se v letošním roce podařilo dotační programy schválit již v lednu. Některé spolky mají výdaje kontinuálně celý rok a pokud schvalování dotačních programů trvá moc dlouho, není to pro ně dobré,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.  

Dotační program v oblasti sportu
V rámci dotačního programu v oblasti sportu bude letos vyplaceno celkem 13 milionů korun, stejná částka jako v loňském roce. Peníze se budou rozdělovat v celkem 5 kategoriích, nejvíce peněz (8,5 mil. Kč) je tradičně připraveno pro podporu klubů pracujících s dětmi a mládeží. V programu zůstala také v loňském roce doplněná kategorie na podporu výrazné reprezentace sportovních kolektivů dospělých, na kterou je připraveno stejně jako v roce 2019 2,5 mil. Kč. Kromě těchto kategorií se počítá s podporou sportovních akcí a dospělých jednotlivců nebo veteránů. V programu bylo oproti loňsku navrženo několik změn. Například v některých kategoriích byly doplněny způsobilé výdaje, což znamená, že dotace může být využitá na víc účelů než vloni. V rámci kategorie podpory klubů pracujících s dětmi a mládeží je v letošním roce kladen větší důraz na výkonnostní sport, navýšeny byly v rámci této kategorie také maximální částky, které mohou kluby z dotačního programu získat. 

Dotační program v oblasti vzdělávání
V rámci tohoto programu je letos k dispozici suma 400.000,- Kč, stejně jako v loňském roce. V rámci programu chce město podporovat především rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež (300 tis. Kč), na vzdělávání dospělých je vyhrazena částka 100 tis. Kč. Maximální výše dotace u programů pro děti a mládež je 50 tisíc korun, u dospělých pak 40 tisíc korun.

Dotační program v oblasti prevence kriminality
Celkem 250 tis. Kč je letos připraveno v dotačním programu v oblasti prevence kriminality, tedy stejná částka jako v loňském roce. V rámci tohoto programu budou podporovány především projekty a činnosti, které se celoročně snaží o prevenci kriminálně rizikových nebo sociálně patologických jevů. Žadatelé z tohoto programu mohou získat maximálně 70 tis. Kč. Žádosti se budou posuzovat ve dvou kategoriích, a to v kategorii dlouhodobých projektů a v kategorii projektů jednorázových.

Dotační program v oblasti sociální
Stejná částka jako v roce 2019 je v letošním roce připravena v dotačním programu v sociální oblasti, tedy celkem 1,6 mil. Kč. V rámci programu chce město podporovat aktivity, které vedou k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení cílových skupin, kterými jsou senioři, rodiny s dětmi nebo hendikepovaní občané. Podporovat se budou také sociálně-zdravotní programy nebo projekty zaměřené na dobrovolnictví, program má za cíl celkově zvýšit kvalitu spolkového života v České Lípě. 

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb
V tomto programu je připraveno celkem 7,5 milionu korun, tedy o půl milionu korun méně než v roce 2019. V rámci tohoto programu se město chce podílet na částečné úhradě nákladů, které souvisejí s činnostmi registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České Lípě. Zájmem města je udržet stávající síť sociálních služeb a naplnění cílů schváleného Komunitního plánu. 

Dotační program na podporu zdravotních služeb
Tento dotační program si klade za cíl zvýšit dostupnost zdravotní péče v České Lípě a veřejně podporovat zřízení nových lékařských praxí na území města. Zde dlouhodobě chybí především stomatologové, do budoucna by mohli chybět také praktiční lékaři pro děti i dospělé a specialisté na revmatologii a oční lékařství. Na základě jednání se zdravotními pojišťovnami byli mezi chybějící lékařské praxe na Českolipsku nově zařazeni také psychiatři pro dospělé a děti a lékaři z oboru vnitřní lékařství. Právě lékaři se všemi těmito specializacemi si mohou z tohoto dotačního programu požádat o finanční pomoc spojenou s nezbytnými náklady na zřízení nové praxe nebo převzetí staré praxe po lékaři, který odchází do důchodu. Z programu lze financovat také mzdu zdravotní sestry nebo náklady spojené s nákupem nového vybavení. V programu je připraven 1,5 milionu korun, tedy o polovinu méně než v roce 2019. Žadatelé mohou získat až 500 tis. Kč, v roce 2019 přišla v rámci tohoto programu pouze jedna žádost o dotaci, která byla podpořena v plné výši.

Dotační program v oblasti životního prostředí
Maximálně 40 tisíc korun mohou získat žadatelé z dotačního programu v oblasti životního prostředí, ve kterém je letos připraveno 150 tisíc korun (o 50 tisíc korun méně než v roce 2019). Tento program si obecně klade za cíl zapojit širokou veřejnost do péče o životní prostředí. Dotaci z tohoto programu nelze využít na úhradu nákladů na mzdy či odměny žadatele, jeho zaměstnanců či členů. 

Dotační program v oblasti památkové péče
1,25 milionu korun, tedy o 250 tisíc korun více než v loňském roce, bude letos rozděleno v rámci dotačního programu v oblasti památkové péče. V rámci něj si mohou žadatelé požádat o finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na opravy oken, střech a fasád domů, které jsou v městské památkové zóně města Česká Lípa. Kromě peněz na tyto opravy mohou lidé žádat i finanční prostředky na výrobu vývěsních štítů provozovny nebo stavebně historický průzkum památkově hodnotných nemovitostí. Maximální výše dotace je stanovena na 250 tisíc korun, minimální částka je 20. 000 Kč. Oproti loňskému roku se možnost podání žádosti o dotaci rozšiřuje i na vybrané nemovitosti v ulicích Moskevská, Paní Zdislavy, Havlíčkova, Arbesova a Pod Holým vrchem, které již nejsou součástí městské památkové zóny. 

Dotační program v oblasti kultury
Stejnou částkou jako v loňském roce, tj. 1,75 mil Kč, chce v letošním roce město podporovat kulturní aktivity v České Lípě. Nejvíce finančních prostředků (1,35 mil. Kč) chce město včlenit na podporu celoroční kulturní činnosti, 400 tisíc korun je pak vyhrazeno pro podporu konkrétních kulturních akcí na území města Česká Lípa. Kromě celkové částky, kterou chtějí zastupitelé na podporu kultury rozdělit, se dočkal program několika změn. Mezi ně například patří jiné přerozdělení celkové částky, na podporu celoroční činnosti jde o sto tisíc více na úkor podpory konkrétních kulturních akcí. Další změnou je to, že o dotaci si nově budou moci požádat i neziskové právnické osoby, jejichž hlavní činností není kultura. Při podávání žádosti budou muset žadatelé nově doložit záměr pořádat nebo podílet se na minimálně čtyřech veřejně přístupných akcích v České Lípě, žadatelé také budou povinni městu zasílat pozvánky na kulturní akce, které byly z dotačního programu podpořeny.
 

Nahoru