Českolipští zastupitelé schválili letošní rozpočet města

Verze pro tisk |

Město Česká Lípa má schválený letošní rozpočet. Jeho návrh předložený starostkou Jitkou Volfovou podpořilo všech 23 přítomných zastupitelů na veřejném zasedání 30. ledna, kde byl odsouhlasen také střednědobý rozpočtový výhled do roku 2021. Schválením rozpočtu tak pro letošní městské hospodaření skončilo rozpočtové provizorium.

Očekávané příjmy jsou v rozpočtu na rok 2019 vyčísleny na 726 543 tisíc korun, výdaje na 924 004 tisíc. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 197 461 tisíc korun pokryje město z vlastních zdrojů - investičního fondu (147 100 tis. Kč) a ušetřených prostředků z let minulých (50 361 tis. Kč).

„Slíbili jsme, že uděláme vše pro to, aby doba rozpočtového provizoria, které hospodaření města omezuje na nejnutnější výdaje, byla minimální, což se nám podařilo. Všem zastupitelům z koalice i opozice proto děkuju za jejich racionální a konstruktivní přístup. Schválený rozpočet nám umožňuje pustit se naplno do samosprávy města a pracovat pro naše občany,“ zdůrazňuje českolipská starostka Jitka Volfová. 

I když výše plánovaných kapitálových výdajů dosahuje v rozpočtu bezmála 301 mil. Kč, podmínky čerpání z investičního fondu splňuje pouze část z nich. „Jedná se převážně o dlouhodobější investiční projekty, na které investiční fond využijeme. Je to například připravovaná rekonstrukce Jiráskova divadla. Pokračovat bude regenerace sídlišť a během několika málo dní zahájíme rozsáhlou přestavbu pobočky městské knihovny na Špičáku za 38 milionů, kterou zateplíme a celou přebudujeme na polyfunkční komunitní centrum. Dále se z prostředků investičního fondu bude hradit zateplení a přestavba přízemních prostor v bytovém domě v Komenského ulici na Ladech nebo rekonstrukce našeho sociálního zařízení pro seniory Na Blatech, která tam probíhá od loňského roku. Samostatnou kapitolou jsou potom investice do školských zařízení a budov, které jsou v majetku města a jsou právě těmito institucemi využívány. Město také řeší problematiku pozemků v okolí vlakového nádraží, kde probíhá jednání s vlastníky přilehlých pozemků o podmínkách převodu, abychom tu mohli vybudovat novou přístupovou cestu k výstupu z nádraží ve směru do průmyslové zóny. I toto bylo nutné zohlednit a do rozpočtu zapracovat,“ upřesňuje některé kapitálové položky starostka. „Do letošních výdajů jsme naopak nezahrnuly akce a projekty, které nejsou natolik rozpracované, abychom je mohli reálně zahájit. Je to zbytečné zatěžování rozpočtu a takový postup odmítáme,“ vysvětluje starostka a dodává, že právě takové investice proto figurují ve dvouletém výhledu. Přičemž zároveň nevylučuje, že investice, které bude možné v průběhu roku ještě zahájit, nebo se na ně podaří městu získat dotační prostředky, budou dle potřeby do rozpočtu zahrnuty návrhem rozpočtového opatření, tj. dodatečně. 

V minulém roce si občané v pilotním projektu „Tvoříme město“ navrhli a odhlasovali projekty, které by se měly letos realizovat formou participativního rozpočtu. „I výdaje na tyto projekty v rozpočtu figurují,“ zdůrazňuje českolipský místostarosta Jaroslav Türnhofer. „Jde o 20 menších projektů, jejichž celková předpokládaná částka nepřesáhne 5 mil. Kč. Mezi nejdražší akce patří doplnění plochy workoutového hřiště u Městského stadionu u Ploučnice o další cvičební prvky, nové workoutové hřiště na Špičáku a vylepšení českolipských hřišť – hřiště pro každého. Naopak k nejméně finančně nákladným patří nabíjecí chytrý iSloupek s USB zásuvkou na náměstí T. G. M., cedule s příběhem a projekt tzv. českolipská knihobudka,“ prozrazuje místostarosta Türnhofer. „Věříme, že se nám do konce roku celá dvacítka podaří zrealizovat,“ dodává v této souvislosti starostka.

I v roce 2019 je cílem města Česká Lípa využívat dotačních titulů, ať od státu, kraje nebo z evropských zdrojů. „Prozatím byla městu schválena dotace na zateplení již zmíněného domova pro seniory Na Blatech, na nákup dopravního automobilu pro hasiče a na regeneraci pláště rovněž již zmíněného polyfunkčního komunitního centra na Špičáku, kde vznikne mnohem lepší a důstojnější zázemí jak pro knihovnu tak Sjednocenou organizaci slabozrakých a nevidomých, které knihovna část prostor pronajímá. Kromě toho předpokládáme také získání dotací na podporu zaměstnanosti,“ podotýká starostka. 

Stále největší díl rozpočtu ukrajují běžné výdaje. Do těchto výdajů patří výdaje na provoz města i úřadu, drobné i větší opravy, mzdové výdaje, nákup služeb na zajištění autobusové dopravy, energie (i na veřejné osvětlení), pojistné a další položky. Výdaje na městskou autobusovou dopravu byly navýšeny v rozpočtu oproti loňskému roku o 12 mil. Kč v souvislosti s nově uzavřenou smlouvou s dopravcem, který ji zajišťuje. Další významné položky představují také údržba komunikací či likvidace odpadů. „Na údržbu a čištění místních komunikací je v rozpočtu vyčleněno přes 52 mil. Kč. Náklady na svoz a likvidace komunálního odpadu, úklid černých skládek a sběrný dvůr jsou rozpočtovány ve výši 44 500 tis. Kč,“ upřesňuje místostarosta Martin Brož. 

V letošním českolipském rozpočtu je také počítáno s dotační politikou města, kterou tu odráží hned několik položek včetně dvou fondů - rady a zastupitelstva. „Ve výdajích nezapomínáme ani na kulturní a společenské akce pořádané městem pro širokou veřejnost, pro děti, seniory a jiné zájmové skupiny,“ připomíná další výdajové položky také radní Michal Prokop.

„Zájem o tyto akce nás těší a zpětná vazba od občanů je pro vedení města velice důležitá právě s ohledem na vylepšení služeb pro spokojenější život občanů v našem krásném městě,“ uzavírá starostka Jitka Volfová.

Čerpání rozpočtu, ať už na příjmové či výdajové straně, je možné aktuálně sledovat na stránkách města ZDE.
 

Nahoru