Vedení města se poctivé odpovědi na petici vyhnulo

Verze pro tisk |

Na 500 českolipských občanů v petici adresované vedení města požadovalo, aby při rekonstrukci vodovodního řadu byly ušetřeny jírovce u základní školy Lada v České Lípě. Ty tam totiž plní velmi důležitou roli při ochraně zdraví dětí i zaměstnanců školy.

Stromy ročně zachytí velké množství polétavého prachu, v němž jsou obsaženy i nebezpečné chemikálie. Například při oficiálním měření stavu ovzduší v říjnu 2016 byla nedaleko od školy naměřena zvýšená koncentrace rakovinotvorných polyaromatických uhlovodíků.

Vedení obce se k petici vyjádřilo takto doslova:
„Č. usnesení 1563/2018. Rada města Česká Lípa projednala petici občanů za zachování zeleně před školou na Ladech na ul. Šluknovská předloženou ZO Stranou zelených zastoupenou paní Vladimírou Šumovou. Bere na vědomí informaci o zrušení rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Lípa o povolení kácení 5 ks jírovce maďalu a 1 ks břízy bělokoré u ZŠ Lada Krajským úřadem Libereckého krajem a vrácení věci k novému projednání. Ukládá místostarostce Aleně Šafránkové odeslat petentům odpověď v upraveném znění.“

Kdyby v tak vážné věci nebylo nevhodné vtipkovat, komentář k takovému usnesení by mohl znít: „Já neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde.“

Stranou ponechme, že je nošením dříví do lesa sdělovat občanům, že se ve věci vede odvolací řízení, nebo že Krajský úřad vrátil věc k novému projednání. To už dávno vědí z médií. Horší je, že usnesení směšuje dvě věci, které spolu nijak nesouvisí. Řízení, které vede v této věci státní správa a do něhož město nemůže nijak zasahovat, a petici, jež je adresována samosprávě. Ta se jí měla zabývat samostatně a také k ní zaujmout SVÉ VLASTNÍ stanovisko. Třeba odmítavé, ale své vlastní. Aby občané věděli, jak se vedení města k jejich iniciativě staví. Nedočkali se ho.

Zákon o právu petičním (86/1990, §5 odstavec 3) se vyjadřuje jasně: „Státní orgán, který petici přijal…v odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.“ Zástupce ombudsmanky JUDr. Stanislav Křeček, kterému jsem usnesení rady města zaslal k vyjádření, mi odpověděl takto:
„To, že petici bere (Rada města – pozn. MH) na vědomí, je také odpověď…vhodné to rozhodně není.“

Postoji, který současné vedení města k petici občanů zaujalo, lze těžko rozumět jinak, než že se s nimi o tom, co je pálí a znepokojuje, prostě bavit nechce. Že jejich žádost formálně odbylo několika nic neříkajícími větami. Že mu občané za otevřenou, poctivou odpověď nestojí.


 

Nahoru