Českolipské muzeum bude v lednu a únoru tradičně uzavřeno

Verze pro tisk |

Také v roce 2018 bude Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě od 1. ledna do 28. února pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno. Muzeum se pro veřejnost uzavírá hned z několika důvodů. Vzhledem k rozsahu expozic a vytíženosti muzea během návštěvnické sezóny, která začíná každoročně na začátku března (v roce 2018 to bude ve čtvrtek 1. března) a končí 31. prosince, je nutné provést rozsáhlejší opravy a údržbu expozic i jejich prostor.

Tyto zásahy jsou pro chod muzea nezbytné, a to jak z provozních důvodů, tak z hlediska návštěvnického komfortu. Svůj oddechový čas muzeum nevyužívá pouze k údržbě a opravám prostor a zařízení, ale odborní pracovníci se také plně věnují aktualizaci a především doplňování stálých expozic, instalacím nových výstav a zlepšení servisu pro naše návštěvníky. Během návštěvní sezóny na tyto činnosti nezbývá dostatek času ani volného personálu.

Na základě námi sledovaných statistických dat se nám měsíce leden a únor dlouhodobě ukazují jako návštěvnicky nejslabší, a proto je toto období k uzavření expozic a výstav tím nejvhodnějším. Získáme nejen prostor a čas k realizaci řady nových nápadů a zajímavých změn v expozicích, ale zároveň během tohoto času ušetříme i nemalé finanční prostředky na provozu, které pak můžeme investovat do zlepšení stávajících podmínek a služeb naší instituce.

V roce 2018 bude dokončena rozsáhlá a dlouhodobá rekonstrukce stálé expozice o historii Českolipska, která bude odrážet nejnovější informace a výsledky historického výzkumu. Právě část historické expozice od středověku po baroko a cechy je poslední, která již řadu let čekala na svou rekonstrukci a aktualizaci. Nová expozice bude prezentovat období let 500 – 1 750 na Českolipsku a v České Lípě, což zahrnuje tato historická období a témata:
- STŘEDOVĚK V ČESKÉM PROSTŘEDÍ – období let 500 až 1 500
- GOTIKA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ – období let 1 230 až 1 526
- RENESANCE V ČESKÉM PROSTŘEDÍ – období let 1 526 až 1 618
- BAROKO V ČESKÉM PROSTŘEDÍ – období let 1 618 až 1 750
- CECHY V ČESKÉ LÍPĚ A NA ČESKOLIPSKU

Náklady na dokončení této poslední části expozice jsou vyčísleny ve výši 800.000,- Kč. Tyto náklady představují především materiál a služby, které není muzeum schopno zajistit vlastními silami. Veškeré odborné činnosti (ideový záměr, scénář, realizační scénář), projektové, fotografické, výtvarné, výstavní, konzervátorské a instalační práce zajišťuje muzeum ze svých zdrojů a svými odbornými pracovníky. 

Již v roce 1999 jsme zahájili postupnou obnovu stálé regionální expozice Českolipska. Důvodem našeho rozhodnutí bylo především již neúnosné „zastarání“ obou jejích částí. Část přírodovědná byla vytvořena v roce 1969 a část historická v roce 1970. Informace zde prezentované byly již dlouhodobě překonané a neodpovídaly současné úrovni vědomostí o Českolipsku a České Lípě. Také vystavené sbírkové předměty bylo a je nutné obměnit a doplnit o nově získané předměty z naší sbírkotvorné činnosti. Technické a výstavní prvky jsou historicky překonané a jejich opotřebení odpovídá dlouhodobému používání. 

Rekonstrukce stálé regionální expozice byla v letech 1999 až 2002 financována pouze z vlastních příjmů muzea. V roce 2003 a 2004 jsme zahájili rekonstrukci regionálních expozic za finanční podpory Města Česká Lípa. Od roku 2005 do roku 2009 jsme rekonstrukci expozic financovali z prostředků Libereckého kraje, vlastních příjmů a ze sponzorských darů. V roce 2010 jsme získali další příspěvek Města Česká Lípa. Od roku 2011 do roku 2015 jsme však již prováděli jen drobné rekonstrukční úpravy z vlastních příjmů muzea. Až v roce 2016 jsme získali od města Česká Lípa příspěvek na dokončení výše popsané poslední části historické stálé expozice ve výši 500.000,-Kč. To nám umožnilo zahájit dlouho odkládanou rekonstrukci. 

Většinu oprav provádíme bez uzavření muzea nebo stálé expozice. Průběh rekonstrukce tak mohou návštěvníci přímo sledovat a těšit se na nové exponáty a nejnovější informace z historie Českolipska. Jsou však činnosti, které je nutné provést v době uzavření muzea a zajistit tak bezpečnost našich návštěvníků. Jedná se především o kompletaci expozičních vitrín a jejich zasklívání. Také instalaci sbírkových předmětů je nutné provádět v době uzavření expozic. Kompletně bude nová, stálá, historická expozice dokončena v roce 2018, kdy také dojde k jejímu otevření pro veřejnost. 

Mimo tuto dlouhodobou rekonstrukci stálé historické expozice připravujeme i řadu dalších úprav, technických inovací a především doplnění stávajících expozic o nové exponáty a sbírkové předměty. V roce 2017 jsme mohli díky finančním prostředkům Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR zakoupit do námi spravované sbírky řadu nových a unikátních sbírkových předmětů, které budou postupně prezentovány návštěvníkům.

Muzeum, jako vzdělávací instituce nesmí být v čase ustrnulým zařízením, ale musí jít stále s dobou a novými muzejními trendy. Každou chvíli dochází ve všech vědeckých oborech k malým i větším objevům, které je nutno popularizovat náležitou formou v našich expozicích a výstavách. Naším cílem je prezentovat výsledky současných výzkumů i nové sbírkové předměty srozumitelně, zábavně a především s vysokým informačním potenciálem. Těší nás, že se nám každý rok daří naši rozsáhlou sbírku doplňovat a rozšiřovat o nové sbírkové předměty. 

V roce 2018 bude také pokračovat zavádění prezentace některých prostor, které přímo souvisejí s původní funkcí klášterního areálu. Prohlídka muzejních expozic a výstav tak bude současně prohlídkou ojedinělého klášterního komplexu. K tomuto budou využity především prostory kaplí Loreta a Nejsvětější Trojice a Svaté schody. Zde jsme již instalovali a i nadále budeme postupně instalovat naše sbírkové předměty z původní výbavy kláštera a další církevní exponáty. Tyto doplníme obrazovými a textovými informacemi, které budou návštěvníka provázet ne po muzejních expozicích a výstavách, ale po areálu bývalého augustiniánského kláštera. Informace budou rozmístěné ve všech částech klášterního areálu (konvent, ambit, Rajský a Loretánský dvůr, prostor galerie a Klášterní zahrada). Zaměříme se tedy i na návštěvníka, vyhledávajícího kulturně-historické areály, objekty a stavby. 

Ve stálých přírodovědných expozicích plánujeme instalovat nové druhy především exotických živočichů.
Mezi naše hlavní priority patří komunikace s návštěvníky. V roce 2016 bylo proto zřízeno nové pracoviště muzejní výchovy (edukace), které propojilo ekologickou a muzejních výuku. Činnosti tohoto pracoviště budeme v roce 2018 dále rozvíjet instalací nových interaktivních prvků v našich expozicích a výstavách. 

V době uzavření muzea však nejde jen o doplňování expozic. Je třeba prohlédnout všechny vystavené exponáty, ošetřit je a nakonzervovat. Každý vystavený předmět je pod vlivem řady klimatických a technických faktorů a jeho každoroční kontrola je nutná pro jeho uchování v perfektním stavu. Společně s exponáty je třeba opravit i veškerý fotografický materiál, mapy a popisy, včetně výstavních prvků. 

V době uzavření muzea budeme také připravovat a instalovat novou celoroční výstavu „100 let“. Jedná se o rozsáhlou výstavu, která připomene sté výročí založení Československé republiky. Prostor ambitu, kde bude výstava instalována, nabízí dělení prostoru na 28 nik, z nichž každá bude nositelem jednoho obrazu či tématu z dějin republiky. Jednotlivá témata jsou rozpracována formou velkoformátových fotografií, trojrozměrných exponátů, doplňujících novinových článků, dobových tiskovin a rekvizit. 

Současně s úpravami a doplňováním expozic probíhají i práce v expozičních a výstavních prostorách. Čeká nás proto vymalování expozičních prostor v přízemí a v prvním patře hlavní budovy. 

Je nutné zdůraznit, že drtivou část všech oprav, úprav, instalací a výtvarných realizací provádíme vlastními silami, především díky naším odborným pracovníkům, kteří jsou správci jednotlivých expozičních celků. Ušetříme tak nemalé finanční prostředky, které investujeme do ošetření sbírek a technického vybavení expozic.

I pro rok 2018 tedy připravíme našim návštěvníkům řadu nových úprav a doplnění stálých expozic. Pravidelní návštěvníci našeho muzea se tak budou moci těšit na zcela nové exponáty a zážitky v našich rozsáhlých vlastivědných expozicích i připravovaných výstavách.
 

Nahoru